WAT WE DOEN MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE KLANTEN

BasicBarTools.com is een horeca benodigheden webshop. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basisbeginselen:

 • We vertellen je altijd wat we doen met uw gegevens en zorgen dat u uw rechten kan uitoefenen;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals bijvoorbeeld voor afhandeling van je onlinebestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze BasicBarTools.com Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen de BasicBarTools.com Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.basicbartools.com vind je de geldende versie van de BasicBarTools.com Privacyverklaring.

 

DE PARTIJEN DIE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 • De BasicBarTools in onderdeel van de GSI Group en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; als Gerdt Sadeco Industries Netherlands BV onder nummer 24307714, gevestigd te Rotterdam aan (3059 LN) Chris Lebeauhof 2F, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het telefoonnummer van BasicBarTools is 010-465544 en het e-mailadres is info@basicbartools.com.
 • BasicBarTools.com gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst. (zie ook hierna ook het kopje “Inschakelen derden”).
 • BasicBarTools.com heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van BasicBarTools.com en deze BasicBarTools.com Boutique Privacyverklaring.

Onder deze BasicBarTools.com Privacyverklaring vind je een overzicht van de dienstverleners waarmee BasicBarTools.com samenwerkt ten behoeve van haar dienstverlening.

 

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van jou en andere via andere kanalen. We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de hiernaast genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

 • Contactinformatie van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (zoals naam, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer);

We verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • Informatie ingevuld in het contactformulier (voornaam en e-mailadres);
 • Informatie ingevuld in het nieuwsbriefformulier (e-mailadres)
 • Logbestanden over websitebezoek (IP-adres).

De verwerking van deze gegevens is nodig als je van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

 

DE DOELEN VAN DE VERWERKING EN HET VERDERE GEBRUIK

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij jou daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de BasicBarTools.com Privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan je.

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor jou uit te voeren.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:

 • Verkoop en dienstverlening aan klanten en klantadministratie
  BasicBarTools.com verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan je te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of uw bestelling te verwerken.
 • Inschakelen derden
  BasicBarTools.com kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft BasicBarTools.com de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de eventueel vereiste verwerkersovereenkomst en voor de in deze BasicBarTools.com Boutique Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.
 • Marketing- en verkoopactiviteiten en relatiebeheer
  We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.
 • Verwerking van uw gegevens op de website van BasicBarTools.com
  Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze Websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. Tevens gebruiken we de gegevens om uw bestelling te verwerken en deze op de juiste plek te (laten) bezorgen. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van BasicBarTools.com, mits je daarvoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in het kader van het beheer van de website, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van onze website.

 

DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op BasicBarTools.com rust;
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van BasicBarTools.com of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van BasicBarTools.com om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

 

DE PARTIJEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW GEGEVENS

 • Alleen medewerkers van BasicBarTools.com die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van BasicBarTools.com.
 • Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze BasicBarTools.com Boutique Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

 

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

 

DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om BasicBarTools.com en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE JE ZE KUNT UITOEFENEN)

 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.
 • Je kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
  Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan info@Bartoolsupply.comboutique.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord.
 • Je kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

DIENSTVERLENERS OVERZICHT

Webwinkelsoftware

Magento / Adobe

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento / Adobe, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor DigitalOcean. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. DigitalOcean heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. DigitalOcean is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

DigitalOcean

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van DigitalOcean. DigitalOcean verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DigitalOcean heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. DigitalOcean is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.