Verzendkosten

De verzendkosten van uw bestelling zijn altijd vast € 6 ex. BTW, dit is € 7,26 inclusief BTW

 

Verzending & Tracking

Bestellingen worden doorgaans verstuurd via Post NL en DHL. Bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur worden geplaatst en op voorraad zijn, worden dezelfde dag nog ter post aangeboden. Ook wanneer u later op de dag besteld streven blijft dit ons streven. Voor zendingen buiten Nederland geldt een levertijd van 2 tot 3 dagen. Op het moment dat uw bestelling verstuurd wordt ontvangt u van ons een email bericht met een trackingnummer en een link naar een website waar u uw zending kunt volgen. Het is niet mogelijk om tijdsgebonden leveringsafspraken te maken, u kunt eventueel wel een ander adres voor de aflevering opgeven bijvoorbeeld uw werkadres of het adres van uw buren.


Betaling, Prijsbeleid & Aanbiedingen

Alle offertes, aanbiedingen en vermelde prijzen op onze websites zijn vrijblijvend, met inachtneming van de in de offerte gestelde termijn voor aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte, de aanbieding of de op de website vermelde prijs betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door BasicBarTools schriftelijk (per email of gewone post) zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door BasicBarTools een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer. BasicBarTools kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of op de website vermelde prijzen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of vermelde prijzen op de website, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding of op onze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Indien u gebruik wilt maken van een kortingscoupon, dan dient u dat aan te geven in de eerste stap bij het plaatsen van uw bestelling.


Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Retouren, Service & Vervanging

Heeft u vragen over uw aankoop, dan kunt u contact opnemen met onze Service Afdeling via de contact pagina, via telefoonnummer +31 (0)10 4655544 of via email info@basicbartools.com.

Voor geleverde producten besteld via onze internetsites, heeft de afnemer recht op een zichttermijn van veertien dagen, waarbinnen de afnemer het product zonder opgaaf van reden terug kan sturen. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden.

De geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Op de geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. De garantie op het door u bestelde product staat vermeld bij de product eigenschappen. Deze garantie laat de rechten van u als consument die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BasicBarTools geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

Als u uw aankoop retour stuurt, vult u dan svp dit formulier in en voeg dat toe aan uw zending. Als u dit formulier niet kunt printen, zorgt u er dan in ieder geval voor dat wij de op het formulier gevraagde gegevens samen met uw zending ontvangen.

U kunt uw zending richten aan:
BasicBarTools.com
T.a.v.: Service & Retouren
Chris Lebeauhof 2F
3059 LN Rotterdam


Klachtenafhandeling

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u daarvoor uiteraard contact met ons opnemen.
Klachten worden serieus en zorgvuldig behandeld. Wanneer u ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van het ticketsysteem, dan krijgt u direct een ontvangst bevestiging per e-mail. Ook als u ons per post aanschrijft of telefonisch uw klacht doorgeeft zult u hiervan direct een ontvangstbevestiging ontvangen.

Binnen 24 uur kunt u een inhoudelijk reactie op uw klacht verwachten, ook in het weekend. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u vindt dat uw klacht niet juist behandeld is of wordt, dan kunt u zich melden bij de geschillen commissie van Stichting Webshop Keurmerk: https://www.keurmerk.info/nl/contact/